Bwrdd BBC Cymru ar ei newydd wedd yn gyflawn yn dilyn dau benodiad

Mae BBC Cymru wedi penodi Sian Gwynedd yn Bennaeth Cynhyrchu Cynnwys BBC Cymru a Richard Thomas yn Bennaeth Marchnata a Digidol.  Mae’r penodiadau yn golygu fod Bwrdd Rheoli’r darlledwr yn gyflawn.

Mae’r penodiadau i’r swyddi newydd yma yn rhan o gynllun BBC Cymru i greu strwythur mwy syml fydd yn cyflymu penderfyniadau ac annog cydweithio.

Fel Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys bydd Sian Gwynedd yn gyrru partneriaeth a datblygiad ar draws y gymuned gynhyrchu yn ogystal ag ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau.

Bydd Sian yn parhau i adeiladu ar y bartneriaeth gydag S4C, datblygu fframwaith uchelgeisiol ar gyfer datblygiad talent cynhyrchu, sicrhau bod BBC Cymru yn cyrraedd y targedau amrywiaeth ar yr awyr, a chefnogi datblygiad rhaglenni radio rhwydwaith.

Fel Pennaeth Digidol a Marchnata, bydd Richard Thomas yn arwain ar y gwaith o gynorthwyo cynulleidfaoedd i ddod o hyd i gynnwys BBC Cymru ar draws platfformau darlledu, gan gynnwys ymgyrchoedd, deunydd creadigol ar y sgrin, creu cynnwys digidol, strategaeth brand, mewnwelediad cynulleidfaol, cyfathrebu ac amserlennu.

Bydd Sian a Richard hefyd yn gweithio’n agos gyda’r tîm sy’n arwain ar y ganolfan ddarlledu newydd yn y Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd gan sicrhau fod fframwaith mewn lle i hwyluso cydweithio pellach ac i sicrhau gwerth am arian i dimau cynhyrchu a’r rhai sy’n talu ffi’r drwydded.

Dywed Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: “Mae Sian a Richard yn barod wedi cyflawni cymaint yn ystod eu hamser yn BBC Cymru.

“Bydd y ddau yn parhau i ddod a’u cryfderau a’u talentau i’r Bwrdd, gan helpu BBC Cymru i gyflawni ei gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.”

Dywed Sian Gwynedd: “Dyma amser cyffrous a heriol tu hwnt ac rwy’n edrych ymlaen at weithio ar draws BBC Cymru yn ogystal â chryfhau’r bartneriaeth efo S4C.

“Mae sicrhau ein bod yn cyfleu’r Gymru gyfoes yn ganolog i sicrhau ein bod yn parhau yn berthnasol i’n cynulleidfaoedd, ‘rwan ac i’r dyfodol.”

Dywed Richard Thomas: “Mae’n fraint cael ymgymryd â’r sialens yma, gyda chymaint o gyfleoedd i’r adran newydd eu darganfod.

“Byddwn yn adran gynhyrchu holl bwysig, gyda ffocws ar y gynulleidfa, yn enwedig cynulleidfaoedd ifanc.

“Byddwn hefyd yn rhan flaenllaw o ymateb BBC Cymru i’r tirwedd darlledu, sy’n newid yn barhaol wrth i ddewisiadau a chwaeth cynulleidfaoedd newid mor sydyn.

“Ac er mwyn cadw i fyny efo’r newid – a symud gam o’i flaen – dwi’n benderfynol y byddwn yn sicrhau ffocws ar arloesedd a chreadigrwydd.”

Llun: Sian Gwynedd

You May Also Like