Jonathan Davies yn dewis tîm delfrydol y Llewod…

Mawr yw’r dadlau ymysg cefnogwyr rygbi am dimau delfrydol ac mewn llyfr newydd mae un o sêr rygbi’r undeb a rygbi’r gynghrair, Jonathan Davies, yn taclo’r cwestiwn dadleuol: pwy oedd y 15 chwaraewr gorau erioed i gynrychioli’r Llewod?

Ar deithiau’r Llewod i Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia mae chwaraewyr da wedi datblygu’n chwaraewyr gwych. Ond pwy yw’r gorau oll, meddech chi?

Oedd Willie John McBride yn well na Martin Johnson?

Oedd Barry John yn well na Jonny Wilkinson?

Read more

Gomer yn cyhoeddi Bolycs Cymraeg!

Llawn lluniau, llawn hiwmor a llawn cyfeiriadau at sefydliadau Cymru, mae Bolycs Cymraeg wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Gomer.

S’neb yn saff wrth i awdur Bolycs Cymraeg dynnu blewyn o sawl trwyn.

Mae Bolycs Cymraeg yn gyfrol sy’n darlunio llwyddiant y ffenomen boblogaidd sy’n neud i’r genedl chwerthin bob dydd gyda’r pyst doniol a deifiol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Read more

Nici Beech yn cyhoeddi llyfr coginio newydd

FYDDAI Nici Beech byth yn cymryd rhan yn y Great British Bake Off. “Tydw i ddim digon o berffeithydd,” meddai Nici, wrth drafod ei chyfrol goginio, newydd, Cegin.

Coginio bwyd blasus, maethlon, rhesymol ei bris ac yn ei dymor; dyna yw nod Nici Beech yn ei llyfr coginio cyntaf, Cegin.

Ac yn wir, cymryd sedd yng nghegin Nici a wnawn wrth droi tudalennau’r gyfrol hon.

Mae’r gyfrol yn cynnig ryseitiau o bob math; o benodau ar fanion i gawliau, o brydau llysieuol i bennod ar bysgod, a phennod arall ar brydau cig.

Read more

Sêr pêl-droed Cymru yn canmol llyfr newydd sy’n cofnodi eu llwyddiant

Mae chwarewyr o dîm pêl-droed Cymru wedi canu clod llyfr newyd sydd yn adrodd hanes y llwyddiant anhygoel brofodd y tîm yn ystod yr haf eleni.

Mae When Dragons Dare to Dream, a gyhoeddir yr wythnos hon, yn ddilyniant i gyfrol lwyddianus Jamie Thomas’ The Dragon Roars Again ac yn olrhain cynnydd anhygoel tîm pêl-droed Cymru drwy rowndiau terfynol Ewro 2016.

“Roedd cyraedd Ewro 2016 yn golygu popeth i ni, fel tîm, fel cenedl o bobl sydd wedi aros i weld Cymru yn cystadlu mewn pencampwriaeth fel hon,” meddai Joe Ledley.

Read more

Cyhoeddi’r llyfr lliwio Cymraeg cyntaf i oedolion

Cyhoeddir y llyfr lliwio cyntaf Cymreig i oedolion yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa.

Lliwio Cymru / Colouring Wales yw’r llyfr lliwio cyntaf i oedolion gyda thema gwbl Gymreig i’r lluniau.

Ceir ynddo 21 o luniau hyfryd a Chymreig i’w lliwio gan yr artist o Lanrug, Dawn Williams gan gynnwys lluniau o Branwen, Dewi Sant, Blodeuwedd, y Ddraig Goch, Cariad, Calon Lân a’r anthem genedlaethol, Hen Wlad fy Nhadau.

Read more

Buddugoliaeth y cawr cenedlaetholgar yn 1966 – atgofion am is-etholiad y ganrif

Dyma gyfrol fydd yn eich cymryd chi ’nôl i 1966 ac i’r sgwâr yng Nghaerfyrddin ar y noson dyngedfennol honno yn ein hanes ni yng Nghymru – y noson pan aeth Gwynfor Evans mewn i’r Senedd fel aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru.

Y noson pan newidiodd tirwedd wleidyddol Cymru’n llwyr.

Cyfrol fechan, arbennig a phwysig yw hon, sy’n dal ysbryd y cyfnod cynhyrfus hwn yn ein hanes ac yn rhoi’r teimlad o fod yng nghanol yr holl gyffro i ni.

Read more

Noson i ddathlu partneriaeth Gomer ag Ysgol Bro Teifi ac i lansio nofel newydd gan Branwen Davies

Ar nos Fawrth, 1af o Dachwedd bydd noson lansio partneriaeth Gomer ag Ysgol Bro Teifi yn Llyfrgell yr ysgol.

Yn ogystal, bydd Branwen Davies, awdures newydd a chyn-ddisgybl o’r ardal, yn lansio ei nofel gyntaf i blant, Seren y Dyffryn, yno.

Dyma noson i ddathlu’r cydweithrediad rhwng y ddau le ac i gael blas ar nofel newydd sbon.

Bydd hefyd cyfle i weld y stôr arbennig o lyfrau mae’r wasg wedi rhoi i lyfrgell yr ysgol a chael cip o amgylch yr adnoddau newydd sydd yno.

Read more

Cyfrol newydd yn hyrwyddo mynydda trwy gyfrwng y Gymraeg

MAE cyfrol newydd yn rhoi arweiniad i gerddwyr ar hyd llwybrau godidocaf mynyddoedd Cymru.

Mae Cymru’n llawn o fynyddoedd, ac yn denu niferoedd dirifedi o gerddwyr trwy gydol y flwyddyn.

Mae aelodau brwd Clwb Mynydda Cymru yn adnabod mynyddoedd ein gwlad fel cefn eu llaw, a’u nod ydi cael mwy o Gymry Cymraeg i gerdded.

Pwy’n well nac aelodau clwb mynydda blaenllaw Cymru felly i’n rhoi ni ar ben ffordd a’n tywys ar 48 o deithiau i gopaon Cymru?

“Mae gan Gymru gymaint i’w gynnig o ran amrywiaeth rhyfeddol ein mynyddoedd,” meddai Eryl Owain, golygydd y gyfrol ac un o hoelion wyth y clwb.

Read more

Myrddin ap Dafydd yn cyhoeddi nofel sy’n cyflwyno hanes i blant

Yr Argae Haearn yw nofel gyntaf y Prifardd Myrddin ap Dafydd i blant.

Ers boddi Tryweryn yn 1965, mae pob plentyn wedi ei drwytho yn yr hanes, ac am hanes sy’n ein cysylltu â cholled.

Hanes llawer fwy cadarnhaol sy’n perthyn i Langynderyn, wrth i’r ffermwyr taer yng Nghwm Gwendraeth Fach fod lwyddo iddal eu tir rhag dwylo Cyngor Sir Abertawe, a hynny pan oedd argae Tryweryn dal yn anorffenedig.

Read more