Cyfrol newydd yn edrych ar ddylanwad y Cymry ar Manchester Utd

MAE Cymru wedi gwneud cyfraniad amrhisadwy i un o glwbiau pêl-droed mwyaf poblogaidd y byd, Manchester United, yn ôl llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon.

Mae The Manchester United Welsh gan Gwyn Jenkins a Ioan Gwyn yn cynnig mewnwelediad i gyfraniad Cymru i un o glwbiau pêl-droed enwocaf y byd.

O’i dechreuad bron i ganrif a hanner yn ôl a chwarewyr megis Jack Powell a Billy Meredith, drwy Oes Aur yr 1950-60au gyda Jimmy Murphy a Matt Busby, i ogoniant y blynyddoedd diwethaf dan arweiniad Alex Ferguson gyda chwarewyr byd enwog megis Mark Hughes a Ryan Giggs, mae Cymry wedi chwarae rhan hanfodol yn siapio llwyddiant clwb sydd yn denu cefnogaeth ar draws y byd.

Read more

Ffans pêl-droed yn cofio llwyddiant Cymru yn yr Ewros

Mae geiriau’r Prifardd Aled Gwyn yn crynhoi teimladau ffans pêl-droed Cymru sydd wedi dod ynghyd er mwyn dathlu llwyddiant ein tîm cenedlaethol yn yr Ewros mewn cyhoeddiad newydd a gyhoeddir yr wythnos hon.

Casgliad o ysgrifau i ddathlu a chofnodi llwyddiant tîm pêl-droed Cymru eleni yw Merci Cymru gyda chyfraniadau gan ffans, sylwebwyr a rhai o enwau mawr y gêm gan gynnwys y sylwebydd Dylan Ebenezer, y cyn-chwaraewr ac academydd Laura McAllister, a’r Prifeirdd Aled Gwyn a Rhys Iorwerth.

Ynddo darlunir bwrlwm yn y gêmau, ar y strydoedd, yn y fanzones, ar y soffa ac yn y tafarndai ac argraffiadau byw o gyfnod arbennig iawn yn hanes pêl-droed Cymru.

Read more

O gyffordd i gyffordd gydag Ian Parri

MAE’R ffaith bod ein rheilffyrdd yn cael eu rhedeg ar hyn o bryd gan gwmni sydd ym mherchnogaeth llywodraeth Yr Almaen yn dangos na ellid diystyru eu gwladoli gan y Cynulliad, yn ôl awdur llyfr sydd newydd ei gyhoeddi.

Bydd y Cynulliad Cenedlaethol cyn hir yn penderfynu pwy gaiff yr hawl i redeg y trenau yng Nghymru a’r Gororau o 2018 ymlaen.

A chyda Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd wedi dangos cynnydd calonogol yn y niferoedd sy’n ei ddefnyddio ers i Lywodraeth Cymru ei brynu am £52m yn 2013, gan ei achub rhag mynd i’r wal, teimla Ian Parri na fysai ymyrraeth y wladwriaeth o angenrheidrwydd yn ddrwg o beth i’n rheilffyrdd chwaith.

Read more

Jonathan Davies yn dewis tîm delfrydol y Llewod…

Mawr yw’r dadlau ymysg cefnogwyr rygbi am dimau delfrydol ac mewn llyfr newydd mae un o sêr rygbi’r undeb a rygbi’r gynghrair, Jonathan Davies, yn taclo’r cwestiwn dadleuol: pwy oedd y 15 chwaraewr gorau erioed i gynrychioli’r Llewod?

Ar deithiau’r Llewod i Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia mae chwaraewyr da wedi datblygu’n chwaraewyr gwych. Ond pwy yw’r gorau oll, meddech chi?

Oedd Willie John McBride yn well na Martin Johnson?

Oedd Barry John yn well na Jonny Wilkinson?

Read more

Clwb2 yn rhoi sylw i amrywiaeth ryfeddol o chwaraeon Cymru

Ar ôl llwyddiant bythgofiadwy i arwyr chwaraeon o Gymru dros yr haf ar y maes, y trac, y felodrom a’r heolydd, beth sydd yn ein disgwyl yn ystod y misoedd nesaf?

Pa dalentau eithriadol o’n gwlad fydd yn serennu?

Y gyfres Clwb2 ar S4C yw’r unig le y cewch chi ddarlun llawn o’r datblygiadau yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Bydd y gyfres yn cadw golwg barcud ar yr hyn sy’n digwydd ar y lefel uchaf yn y byd chwaraeon, ond hefyd yn adlewyrchu’r bwrlwm yn y campau llai amlwg yng Nghymru.

Read more

Gomer yn cyhoeddi Bolycs Cymraeg!

Llawn lluniau, llawn hiwmor a llawn cyfeiriadau at sefydliadau Cymru, mae Bolycs Cymraeg wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Gomer.

S’neb yn saff wrth i awdur Bolycs Cymraeg dynnu blewyn o sawl trwyn.

Mae Bolycs Cymraeg yn gyfrol sy’n darlunio llwyddiant y ffenomen boblogaidd sy’n neud i’r genedl chwerthin bob dydd gyda’r pyst doniol a deifiol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Read more

Nici Beech yn cyhoeddi llyfr coginio newydd

FYDDAI Nici Beech byth yn cymryd rhan yn y Great British Bake Off. “Tydw i ddim digon o berffeithydd,” meddai Nici, wrth drafod ei chyfrol goginio, newydd, Cegin.

Coginio bwyd blasus, maethlon, rhesymol ei bris ac yn ei dymor; dyna yw nod Nici Beech yn ei llyfr coginio cyntaf, Cegin.

Ac yn wir, cymryd sedd yng nghegin Nici a wnawn wrth droi tudalennau’r gyfrol hon.

Mae’r gyfrol yn cynnig ryseitiau o bob math; o benodau ar fanion i gawliau, o brydau llysieuol i bennod ar bysgod, a phennod arall ar brydau cig.

Read more

Ifan Richards yn ennill gwobr Ar y Dibyn ym Mlwyddyn Antur Cymru

Mae’r dyn o Feirionnydd sydd wedi ennill y gyfres awyr agored Ar y Dibyn eleni yn gobeithio y bydd y wobr o £10,000 yn ei helpu i ddechrau busnes fel arweinydd dringo mynyddoedd.

Yn niweddglo cyffrous y gyfres nos Fercher, roedd yn rhaid i’r ddau gystadleuydd olaf allan o’r 10 gwreiddiol, Ifan Richards, 38, o Frithdir, ger Dolgellau, a Seimon Menai, 32, o Bwllheli, gystadlu mewn sawl her arfordirol anodd.

Yn y diwedd, fe benderfynodd y cyflwynwyr Dilwyn Sanderson-Jones a Lowri Morgan mai Ifan Richards, sy’n dad i ddwy ferch, oedd yr enillydd.

Read more

Sêr pêl-droed Cymru yn canmol llyfr newydd sy’n cofnodi eu llwyddiant

Mae chwarewyr o dîm pêl-droed Cymru wedi canu clod llyfr newyd sydd yn adrodd hanes y llwyddiant anhygoel brofodd y tîm yn ystod yr haf eleni.

Mae When Dragons Dare to Dream, a gyhoeddir yr wythnos hon, yn ddilyniant i gyfrol lwyddianus Jamie Thomas’ The Dragon Roars Again ac yn olrhain cynnydd anhygoel tîm pêl-droed Cymru drwy rowndiau terfynol Ewro 2016.

“Roedd cyraedd Ewro 2016 yn golygu popeth i ni, fel tîm, fel cenedl o bobl sydd wedi aros i weld Cymru yn cystadlu mewn pencampwriaeth fel hon,” meddai Joe Ledley.

Read more

Cyhoeddi’r llyfr lliwio Cymraeg cyntaf i oedolion

Cyhoeddir y llyfr lliwio cyntaf Cymreig i oedolion yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa.

Lliwio Cymru / Colouring Wales yw’r llyfr lliwio cyntaf i oedolion gyda thema gwbl Gymreig i’r lluniau.

Ceir ynddo 21 o luniau hyfryd a Chymreig i’w lliwio gan yr artist o Lanrug, Dawn Williams gan gynnwys lluniau o Branwen, Dewi Sant, Blodeuwedd, y Ddraig Goch, Cariad, Calon Lân a’r anthem genedlaethol, Hen Wlad fy Nhadau.

Read more