Rhaglen yn dilyn recordiad albwm Bendith

Bydd rhaglen Bendith: Yn Fyw o Acapela yn cael ei ddarlledu ar S4C ar nos Sadwrn, 26 Tachwedd, am 22:00.

Prosiect cydweithiol o’r bandiau Cymraeg Plu a Colorama yw Bendith, sydd wedi rhyddhau eu halbwm Bendith ar 7 Hydref i adolygiadau da iawn.

Mae’r rhaglen Bendith: Yn Fyw o Acapela yn ffilm o’r broses ysgrifennu a recordio’r albwm yn stiwdio Acapela ym Mhentyrch nol yn hydref 2015.

Read more

Clwb2 yn rhoi sylw i amrywiaeth ryfeddol o chwaraeon Cymru

Ar ôl llwyddiant bythgofiadwy i arwyr chwaraeon o Gymru dros yr haf ar y maes, y trac, y felodrom a’r heolydd, beth sydd yn ein disgwyl yn ystod y misoedd nesaf?

Pa dalentau eithriadol o’n gwlad fydd yn serennu?

Y gyfres Clwb2 ar S4C yw’r unig le y cewch chi ddarlun llawn o’r datblygiadau yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Bydd y gyfres yn cadw golwg barcud ar yr hyn sy’n digwydd ar y lefel uchaf yn y byd chwaraeon, ond hefyd yn adlewyrchu’r bwrlwm yn y campau llai amlwg yng Nghymru.

Read more

Ifan Richards yn ennill gwobr Ar y Dibyn ym Mlwyddyn Antur Cymru

Mae’r dyn o Feirionnydd sydd wedi ennill y gyfres awyr agored Ar y Dibyn eleni yn gobeithio y bydd y wobr o £10,000 yn ei helpu i ddechrau busnes fel arweinydd dringo mynyddoedd.

Yn niweddglo cyffrous y gyfres nos Fercher, roedd yn rhaid i’r ddau gystadleuydd olaf allan o’r 10 gwreiddiol, Ifan Richards, 38, o Frithdir, ger Dolgellau, a Seimon Menai, 32, o Bwllheli, gystadlu mewn sawl her arfordirol anodd.

Yn y diwedd, fe benderfynodd y cyflwynwyr Dilwyn Sanderson-Jones a Lowri Morgan mai Ifan Richards, sy’n dad i ddwy ferch, oedd yr enillydd.

Read more

Dau ddyn o Wynedd yn brwydro i fod yn Bencampwr Ar y Dibyn ym Mlwyddyn Antur Cymru

Wedi rhedeg i lawr clogwyni, cerdded drwy afonydd dwfn a byw yng ngwylltineb Bannau Brycheiniog am dros 24 awr heb unrhyw offer, dau ŵr o Wynedd fydd yn cystadlu ym mhennod olaf y gyfres Ar y Dibyn.

Roedd 10 cystadleuydd brwd ar ddechrau’r gyfres antur, sy’n cael ei darlledu bob nos Iau ar S4C.

Ond, ar ôl cyfres o heriau eithafol, dim ond dau ddyn dewr sy’n weddill – Seimon Menai, 32 o Bwllheli, ac Ifan Richards, 38 o Frithdir, ger Dolgellau.

Read more

Rali ym mis Hydref yn golygu ras gyflymach fyth – Pugh o Dywyn yn ffansi Meake i ennill

Mae Pencampwriaeth Ralïo’r Byd yn rhuo trwy Gymru rhwng 27 a 30 Hydref ar gyfer rali olaf ond un tymor 2016 – a bydd tirwedd arw cefn gwlad Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cynnig heriau annisgwyl i yrwyr gorau’r byd.

Ond mae un peth y gallwn ei warantu; bydd rhaglen Ralïo+ S4C yno ar hyd y daith igam ogam i ddangos uchafbwyntiau Rali Cymru GB Dayinsure.

Dyma’r 13eg tro i dîm Ralïo+ ddarlledu’r digwyddiad blynyddol ac maen nhw’n edrych ymlaen at ddilyn mwy na 60 o geir o’r safon ryngwladol uchaf yn gyrru yn erbyn y cloc dros 22 rownd gyffrous, yn ogystal â 78 car yn cystadlu yn y rali genedlaethol.

Read more

Aberfan – y frwydr am y gwirionedd a chyfiawnder

Mae rhaglen ddogfen bwerus yn adrodd stori brwydr cymuned am y gwirionedd ac am gyfiawnder yn dilyn trychineb enbyd Aberfan a laddodd 144 o bobl ar fore 21 Hydref 1966.

Huw Edwards, un o ddarlledwyr newyddion amlyca’r BBC, sy’n edrych ar sut y gwnaeth pobl y pentref glofaol yn ne Cymru ymladd dros ddegawdau lawer am gyfiawnder ar ôl i wastraff o domen lo ddisgyn ar ysgol gynradd leol Pantglas gan ladd 116 o blant a 28 o oedolion.

Mae’n 50 mlynedd ers y diwrnod tywyll hwnnw yn hanes y gymuned lofaol glos hon ac yn hanes Cymru gyfan ac fe fydd yn cael ei nodi trwy nifer o ddigwyddiadau yn y wlad ac mewn nifer o raglenni ar S4C.

Read more

Lyn a Dylan Ebenezer ar drywydd rebels Iwerddon

MAE Iwerddon a’r byd eleni’n cofio canrif ers Gwrthryfel y Pasg 1916, brwydr waedlyd a daniodd y daith hir tuag at annibyniaeth y wlad.

Mewn rhaglen ddogfen afaelgar ar S4C, mae’r darlledwyr Lyn Ebenezer a’i fab Dylan yn mynd ar daith arbennig i olrhain yr hanes ac i glywed straeon unigolion fu’n allweddol yn hanes creu Iwerddon rydd.

Bydd y rhaglen, Rebels Iwerddon 1916 gyda Lyn a Dylan Ebenezer, sy’n cael ei darlledu nos Sul, 2 Hydref ar S4C, yn ymweld â phrif leoliadau Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn a hefyd hen wersyll rhyfel Fron-goch ger Y Bala lle carcharwyd rhai o’r gwrthryfelwyr yn dilyn y brwydro.

Read more

Pryd fydd Y Gwyll yn ôl ar y sgrin? Datgelu’r ateb heddiw!

DOES dim angen i ddilynwyr Y Gwyll/Hinterland aros yn hwy i wybod pryd bydd ei hoff gyfres ddrama yn ôl ar y sgrin.

Y dyddiad i’w gofio yw nos Sul 30 Hydref am 9.00 ac S4C yw’r lle cyntaf ar draws y DU i’w weld.

Bydd achosion newydd yn cael eu datrys a hen achosion yn dod i’r wyneb unwaith eto.

I ychwanegu at y cynnwrf, mae S4C hefyd wedi rhyddhau clip o’r gyfres newydd am y tro cyntaf, gyda golwg ecsgliwsif o’r ddrama sydd i ddod.

Read more